ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL, SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

(külső személyek adatainak kezeléséről)


BEVEZETÉS


A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.


Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.


Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.


A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.


A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Divian-Mega Kft (székhelye: 6724 Szeged, Trafó köz 3..; Cg 06-09-007850, adószáma: 12809404-2-06; a továbbiakban: társaság, vagy adatkezelő) által kezelt kapcsolatfelvétellel, marketing célú megkeresésekkel, szerződések előkészítésével, megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy más módon tudomására jutott, munkavállalónak nem minősülő külső személyek (a továbbiakban: „érintettek”) adatainak kezelésről történő tájékoztatása. Jelen adatkezelési tájékoztató kiterjed a közvetlenül az érintettektől felvett vagy más forrásból (pl. szerződő fél) az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kezelésére.

Irányadó jogszabályok

Jelen Tájékoztató az alábbi törvények figyelembevételével készült el:

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény, Ektv).

- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény, Grt).

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (a továbbiakban. Ehtv)

- 1995 évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről

- 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanácsi-i Rendelet (továbbiakban: Rendelet)


Fogalom meghatározás

Jelen szabályzat fogalom-meghatározásai során az irányadó jogszabályi rendelkezések értelmező rendelkezései és fogalom-meghatározásai érvényesek.I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: DIVIAN-MEGA Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Trafó köz 3.

Cégjegyzékszám: 06-09-007850

Adószám: 12809404-2-06

Képviselő: Varga Zoltán

E-mail cím: , Honlap: divian.hu, (a továbbiakban: Társaság)II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE


Adatfeldolgozó: aAz adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:


1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.


Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: NLG-System Bt.

Székhely: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26..

Cégjegyzékszám: 13-06-063659

Adószám: 21880106-2-13

Képviselő: László Gábor

E-mail cím: , Honlap: http://www.nlgsys.net


2. Társaságunk könyvviteli, könyvvizsgálói szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.


Ezen könyvelési adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: PAVAREN KFT.

Székhely: 6725 Szeged, Textilgyári út 3.

Cégjegyzékszám: 06-09-015023

Adószám: 14594254-2-06

Képviselő: Gyenes Veronika


Ezen könyvvizsgálói adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Bálint és Társa Bt.

Székhely: 6726 Szeged, Hátszegi u. 24.

Cégjegyzékszám: 06-06-009736

Adószám: 21764404-2-06

Képviselő: Bálint Erika


3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.


Ezen szolgáltatók:

Cégnév: Magyar Posta Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Levelezési cím: 3512 Miskolc

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Telefonszám: 06-1-767-8282


4. Vagyonvédelmi szolgáltató

Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - végzi a munkahelyi kamerás megfigyelést, ki és beléptetést és az ezekhez kapcsolódó adatkezelést végzi.

A szolgáltató megnevezése:

Lochner Kft. 6760 Kistelek, Kossuth u. 6-8 (telephely)

Divian-Mega Kft. 6724 Szeged, Trafó köz 3. (székhely)

5. Fuvar szolgáltatók

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.


Ezen szolgáltatók:

Cégnév: Nagy Imre

Székhelye: 5700 Gyula, Kolozsvári u. 25.

Adószám: 44555647-2-24


Cégnév: Szabó Árpád

Székhelye: 6791 Szeged, Basahíd u. 25.

Adószám: 71886176-2-26


Cégnév: Szabó Attila

Székhelye: 6791 Szeged, Basahíd u. 25.

Adószám: 68117591-1-26


Cégnév: Dékány Zoltán

Székhelye: 6900 Makó, Balogh Á. u. 1.

Adószám: 45419593-1-26


Cégnév: Hevér Zoltán

Székhelye:6100 Kiskunfélegyháza, Dayka u. 11..

Adószám: 43642199-1-23


Cégnév: S-Print Logistic Bt.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tüzér út 16.

Adószám: 21866142-2-15


III. FEJEZET

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK


1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

3. Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel készítése


A Társaság a külön ügyfélszolgálati telefon rendszer nem működik. A Társaság telefonos hangrögzítéseket nem készít.


4. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján


(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.


(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.


(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

5. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról


(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?h...
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyez...
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explor...
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explor...
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explor...
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explor...
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge...
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.


(4) weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.


(5) Társaság honlapján alkalmazott sütik:


1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.


2. Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.


2.1. Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés időtartama 6 hónap.


2.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/...


Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?...


6. Regisztráció a Társaság honlapján


(1) A www.divian.hu honlapon a regisztráló viszonteladók nevében regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.

Regisztráció szükséges a megfelelő kapcsolattartáshoz, számla szabályszerű kiállításához, a szerződések létrehozásához, házhoz szállításhoz, technikai műveletek végrehajtásához.

Regisztráció során üzleti fiókot (céges profilt) hoz létre a viszonteladó, és fogad el a Divian-Mega Kft. A az elfogadott regisztráció által létrejött céges fiók személyes adatokat tartalmaz.

Csak ellenőrzött viszonteladók regisztrációját fogadja el és teszi aktívvá, élővé a Társaság, azaz regisztráció során még nem élő a felhasználó céges fiókja a regisztrációt kezdeményező viszont eladónak.

A regisztráció abban az esetben kerül elutasításra, ha végfelhasználó kezdeményezi, illetve ha tevékenységi körében nem szerepel a bútorértékesítési tevékenység. Elutasítás esetén a regisztrált adatok archiválásra, a felhasználó pedig ínaktivizálásra kerül.


(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.


(3) A személyes adatok kezelésének célja:

1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.

2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.

3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.

5. A honlap használatának elemzése.


(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.


(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.


(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: Vásárlás hiányában a regisztrációs adatokat egy év után kerülnek törlésre. Egyéb esetbe a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). Regisztrációs adatok törlését kérhetik postai úton 6724 Szeged, Trafó köz 3 címen, vagy telefonon: 62/540-615 vagy e-mailben a címen. Törlési kérés beérkezését követően a Társaság visszaigazoló e-mailben tájékoztatja az ügyfelet a kérelem befogadásáról, az archiválásról / törlésről.

A személyes adatok köre, a céges adatok, valamint a leadott megrendelések folyamatosan archiválásra kerülnek, bejelentkezések során a az aktív felhasználó bármikor megtekintheti őket.


7. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés


(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelekről. Ebben az esetben a szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükségeses – személyes adatát törli a nyilvántartásból és további hírlevéllel nem keresi meg a Felhasználót.

A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban 6724 Szeged, Trafó köz 3, vagy e-mailben , illetve telefonon 62/540-615 telefonszámon tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti.

Hírlevélre újabb feliratkozás bármikor újra lehetséges, ezért az a nyilatkozat érvényes az Felhasználó részéről, melyet utoljára tett.


(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában

2. Reklámanyag küldése


(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.


(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,


(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). Az adatok törlését kérhetik postai úton 6724 Szeged, Trafó köz 3 címen, vagy telefonon: 62/540-615 vagy e-mailben a címen. Törlési kérés beérkezését követően a Társaság visszaigazoló e-mailben tájékoztatja az ügyfelet a kérelem befogadásáról, az archiválásról / törlésről.


8. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook, Google, YouTube és Instagram oldalán


(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook, YouTube, Google és Instagram oldalt tart fenn.


(2) A Társaság Facebook, YouTube, Google és Instagram oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.


(3) A Társaság Facebook, YouTube, Google és Instagram oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.


(4) A látogatókra a Facebook, YouTube, Google és Instagram Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.


(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.


(6) A Társaság nem felel a Facebook, YouTube, Google és Instagram felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook, YouTube, Google és Instagram működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.


9. Adatkezelés a Társaság webáruházában


(1) A Társaság által működtetett viszonteladók részére elérhető webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a viszonteladó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.


(2) A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és címet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.


(3) A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.


(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.


(5) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 8 évig, vásárlás hiányában regisztrációt követő 1 évig. Az adatok törlését kérhetik postai úton 6724 Szeged, Trafó köz 3 címen, vagy telefonon: 62/540-615 vagy e-mailben a címen. Törlési kérés beérkezését követően a Társaság visszaigazoló e-mailben tájékoztatja az ügyfelet a kérelem befogadásáról, az archiválásról / törlésről.


10. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés


Társaság nem szervez természetes személyek részére ajándéksorsolást


11. Direkt marketing célú adatkezelés


(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Társaságunk elsősorban a viszonteladókat keresi fel, viszonteladó hozzájárulásával.


(2) A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

(3) A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.


(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.


(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.


(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. Az adatok törlését kérhetik postai úton 6724 Szeged, Trafó köz 3 címen, vagy telefonon: 62/540-615 vagy e-mailben a címen. Törlési kérés beérkezését követően a Társaság visszaigazoló e-mailben tájékoztatja az ügyfelet a kérelem befogadásáról, az archiválásról / törlésről.


12. Chat szolgáltatás


(1) A regisztrált és bejelentkezett felhasználónak amennyiben a honlap használata, rendelés stb. során az érintettnek kérdése lenne, vagy esetleg probláma merülne fel, kapcsolatba léphet a Társaság munkatársával chaten keresztül is. A honlapon keresztül a chaten folyatatott kommunikáció ügyfélkapcsolati céllal történik, és személyes adatokat tartalmazhat. Társaságunk a chaten keresztül általános felvilágosítást ad.


(2) Az adatszolgáltatás önkéntes, chat szolgáltatás igénybe vételével Ön a Divian-Mega Kft. munkatársával beszélgetést kezdeményez, ezzel Ön megadja hozzájárulását az adatkezeléshez. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Chat szolgáltatás „Elküld” gombjára kattintással hozzájárul a neve, e-mail címe, mobiltelefonszáma és IP címe adatkezeléséhez. A Társaság az adatot üzleti célból kezeli.

A chat szolgáltatás során egyéb személyes adat megadása nem szükséges, ezért kérjük, hogy a „chat ablakban” a munkatársunkkal folytatott beszélgetés során semmilyen személyes adatot, információt ne gépeljen be.


(2) A chaten keresztül folytatott kommunikációs tartalmat a társaságunk 3 évig őrzi meg. Az adatok törlését kérhetik postai úton 6724 Szeged, Trafó köz 3 címen, vagy telefonon: 62/540-615 vagy e-mailben a címen. Törlési kérés beérkezését követően a Társaság visszaigazoló e-mailben tájékoztatja az ügyfelet a kérelem befogadásáról, az archiválásról / törlésről.


IV. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK


1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából


(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím,


(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.


2. Kifizetői adatkezelés
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.


3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés


(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.


(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.


4. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.(3) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. (Pmt. 56.§(2))


V. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA


Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.


Az Adatkezelők az adatkezelések során megőrzik:

  1. a bizalmasságot: megvédik az adatokat és biztosítják, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  2. a sértetlenséget: megvédik az adatoknak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
  3. a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt adatokhoz, azok rendelkezésre álljanak és ezt a célt a megfelelő eszközökkel biztosítja.


VI. JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT


  1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL


E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.


Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).


A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk).


A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(Rendelet 17. cikk)


Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)


A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

(Rendelet 20. cikk)


A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)


Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk) Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk)


Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)


A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)


Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog


Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)


Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog


Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)


  1. AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI


1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.


2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.


3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.


4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.


6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


7. Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Postacím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Honlap:

http://www.naih.huAmennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.